Κεφάλαιο Α' - Ίδρυση

Άρθρο 1ο             

Ιδρύεται στην Ερμούπολη της Σύρου αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυμία ” Όμιλος Αντισφαίρισης Σύρου” µε έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, το οποίο ανήκει στη δύναμη της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ)

Κεφάλαιο Β' - Σκοπός

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι η οργάνωση, διάδοση και εξύψωση των αθλημάτων της Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης (SQUASH), καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Η επίτευξη των σκοπών αυτών επιτυγχάνεται:

 • Με την οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων, την διεξαγωγή εσωτερικών πρωταθλημάτων, δύο τουλάχιστον κάθε χρόνο.
 • Με την ηθική και εάν αυτό είναι δυνατό, υλική ενίσχυση των Μελών για την προαγωγή του σκοπού που επιδιώκεται.
 • Με εισηγήσεις προς την εποπτεύουσα Ομοσπονδία και τις Αθλητικές Αρχές για την ανάγκη ουσιώδους βελτίωσης των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και την δημιουργία νέων.

 

Άρθρο 3ο

Στην επιτυχία του σκοπού του Σωματείου μπορούν να συμβάλουν τα µέλη και τα µη µέλη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κεφάλαιο Γ' - Μέλη του Σωματείου

Άρθρο 4ο

Εγγραφή µελών – δικαιώματα – και υποχρεώσεις αυτών

 • Ο ελάχιστος αριθμός σων μελών του Αθλητικού Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) και είναι απεριόριστος. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά δόκιμα ή πάρεδρα μέλη, ή άλλες παρόμοιες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους και τις επανειλημμένες εξαιρετικές υπηρεσίες τους στον Αθλητισμό ή στο Σωματείο.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ούτε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών του Σωματείου.

 • Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από φύλλο, και επιθυμεί να συμβάλει με τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.
  Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου, και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή (60η) μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται, διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου, ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος. έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου Σύρου, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε, επιπλέον, για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.
 • Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο, οι οποίοι έχουν επιτύχει 1η ως 8η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ή 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες, ή 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.
 • Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

 

Άρθρο 5ο

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

 • Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου
  1. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  2. Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών, ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Για την εγγραφή θα ζητείται και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος να γίνει μέλος, από το οποίο θα προκύπτει ότι αυτό δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
  3. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
  4. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 (τήρηση φιλάθλου πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 • Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών, και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
 • Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου εφόσον αυτό (το σωματείο) καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 • Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκρισή της.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβασης εργασίας του µε το σωματείο και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση µε το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή µέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη µε οποιοδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας, και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
  Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλου είδους (αγώνων) εφόσον το σωματείο καλλιεργεί το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο, καθώς κα: για ης συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.
 • Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από του πιο πάνω κωλύματος, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του µέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

 

Άρθρο 6ο

Διαγραφή και αποβολή µέλους

Όλα τα µέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης.

Τα µέλη καταβάλλουν στο Σύλλογο δικαίωμα εγγραφής τους τρεις χιλιάδες (3.000) δρχ. και µμηνιαία συνδρομή χίλιες (1.000) δρχ. που μπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα να καταβάλει την μηνιαία συνδρομή του πέραν των έξι (6) μηνών, διαγράφεται από τα μητρώα του Συλλόγου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγουμένως πρέπει να οχληθεί έγγραφα με συστημένη επιστολή, για την εξόφληση της οφειλής του.

Αν δε σπεύσει να την τακτοποιήσει εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από της εγγράφου οχλήσεως, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη στη πρώτη του συνεδρίαση μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας του ενός μηνός.

Η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία καταθέσεως στο ταχυδρομείο της συστημένης επιστολής και η παρέλευση της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σχετική απόδειξη κατάθεσης της συστημένης επιστολής. Τα μέλη διαγράφονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όταν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο και σε κάθε περίπτωση όταν η εν γένει συμπεριφορά τους είναι αντίθετη και ζημιογόνος προς τα συμφέροντα του Σωματείου και τους απ’ αυτό επιδιωκόμενους σκοπούς.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται κατά τα παραπάνω γίνεται μόνο μετά από αίτηση του μέλους που διαγράφηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

Κεφάλαιο Δ' - Διοίκηση του Σωματείου

Άρθρο 7ο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία διετή, αρχομένη την 1η Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους λήγουσα δε στις 31 Ιανουαρίου του χρόνου αυτού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε μέλη του σωματείου. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει    με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Αρχηγό, τον Έφορο Υλικού και Εγκαταστάσεων και τον Ειδικό Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα όταν θεωρείται αναγκαίο. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ή ο αναπληρωτής του).

Κατά τις συνεδριάσεις ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του κρατά πρακτικά που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση, από τα λοιπά μέλη.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας για κάποιο θέμα, η γνώμη της μειοψηφίας αναφέρεται υποχρεωτικά στα πρακτικά.

Κάθε σύμβουλος, που χωρίς λόγο απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, μετά από πρόσκλησή του το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου καλείται να αιτιολογήσει την αποχή του, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον Α’ επιλαχόντα Σύμβουλο.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη της θητείας του, παραμένει μέχρις ότου παραδώσει τα καθήκοντά του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προέρχεται είτε από αρχαιρεσίες, είτε από διορισμό του Προέδρου των Πρωτοδικών σύμφωνα με το Νόμο.

Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παραδώσει με πρωτόκολλο στη νέα Διοίκηση τα τηρούμενα βιβλία του Σωματείου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του σωματείου για της εξαιτίας αμέλειας ή παραδρομής τους ζημία του σωματείου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται: εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς το Σωματείο, επιτρέπονται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

Άρθρο 8ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, καταρτίζει, την ημερήσια’ διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, αποφασίζει για την διαγραφή τους εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, ανακηρύσσει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά φροντίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση των σκοπών του Σωματείου .

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάγονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες εμφανίσεις του Σωματείου είτε είναι διοικητικής είτε αγωνιστικής μορφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, ακόμα, κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των πιστώσεων.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο βάσει του νόμου και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών.

Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το σωματείο, διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, τους γυμναστές, προπονητές, κ.λ.π. καθορίζει και την αντιμισθία τους, η οποία υποχρεωτικά αναγράφεται στον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις τις Γενικής Συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκυρα για τη συμμετοχή του σωματείου στην ανώτερη ή ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους τον απολογισμό και ισολογισμό του λήξαντος την 30η Ιουνίου οικονομικού έτους.

 • Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε ενημέρωση της εποπτευούσης αρχής για κάθε τυχόν ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά δια τον εμπλουτισμό του Συλλόγου με έμψυχο υλικό, ορίζει ημερομηνίες εορτών, εκδρομών, αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου, λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καταστατικού και γενικώς δίδει την κατεύθυνση για κάθε εκδήλωση.
 • Αναθέτει στα μέλη του την προεδρία επιτροπών, των οποίων τα μέλη μπορούν να είναι και μέλη του Συλλόγου όχι όμως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες επιτροπές αναθέτει την εκτέλεση ειδικώς οριζομένων έργων για την ευκολότερη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 • Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς ή τα αδέλφια τους ή με Νομικά Πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την ίδρυση και παντός άλλου τμήματος όταν κρίνει ότι δύναται να καλλιεργηθεί φίλαθλος αθλητική ή γυμναστική δραστηριότητα.

 

Άρθρο 9ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε περίπτωση στις αρμόδιες Αρχές και στα Δικαστήρια.

Συγκαλεί σε συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις στα οποία και προεδρεύει.

Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, δίνει τον λόγο σε όποιον το επιθυμεί και τον αφαιρεί, ενώ μπορεί να επαναφέρει στην τάξη οποιονδήποτε παρεκτρέπεται. Εισηγείται τα διάφορα θέματα και τα θέτει προς ψηφοφορία.

Προσυπογράφει μαζί µε τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε έγγραφο του Συλλόγου, το οποίο μπορεί να προσυπογράφει και από τον αρμόδιο έφορο.

Υπογράφει κάθε χρηματικό ένταλμα μαζί µε τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου. Εγκρίνει κάθε δαπάνη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή προβλέπεται από τον προϋπολογισµό που έχει προηγουμένως εγκριθεί. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως ή οποιαδήποτε οριστικής αποχωρήσεως του Προέδρου λαμβάνει χώρα εκλογή νέου Προέδρου από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 10ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και έχει αρμοδιότητα στα θέµατα δηµοσίων σχέσεων και ασκεί καθήκοντα Εφόρου Δηµοσίων Σχέσεων.

 

Άρθρο 11ο

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φυλάσσει το Αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία. Κρατά τις σφραγίδες του Σωματείου, επιτελείται της τηρήσεως των μητρώων των µελών και των αθλητών και προσυπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου μαζί µε τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς επίσης και τα ταμειακά παραστατικά.

Όταν κωλύεται τον αναπληρώνει κάποιος από τους συμβούλους.

 

Άρθρο 12ο

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της χρηματικής περιουσίας του Σωματείου, διενεργεί κάθε είσπραξη για λογαριασμό του µε γραμμάτιο είσπραξης και πληρώνει, µε εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές του.

Προτείνει για διορισμό τον εισπράκτορα των συνδρομών του Σωματείου, του. οποίου η πρόσληψη και η αμοιβή ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση.

Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα του Σωματείου.

 

 

Άρθρο 13ο

Ο Έφορος Υλικού φροντίζει για την ταξινόμηση, διαφύλαξη και συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου εκτός από τα χρήµατα.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάγκη προμήθειας, επισκευής και συντήρησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας και είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχετικό βιβλίο (κινητής και ακίνητης, αναλώσιμης ή όχι).

Τα πρωτόκολλα καταστροφής συντάσσονται από σχετική ειδική επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα, Ταµία και Γενικό Αρχηγό.

 

Άρθρο 14ο

Γενικός Αρχηγός

Ο Γενικός Αρχηγός έχει την εποπτεία των τµηµάτων του Σωματείου για την ορθή εκτέλεση και διεξαγωγή των τεχνικής φύσεως ζητημάτων και εργασιών του και συνεργάζεται ανάλογα µε τον αρµόδιο προπονητή ή έφορο.

Ευθύνεται απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πλήρη και σύμφωνη µε τους σκοπούς του Σωματείου αγωνιστική ανέλιξη των αθλητών.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα µμέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε ζήτηµα τεχνικής φύσεως και έχει το δικαίωµα χωρίς αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο να επιβάλλει, σε κάθε αθλητή ενεργό µέλος που έχει υποπέσει σε παράπτωμα, σχετικό µε τις υποχρεώσεις του και την διαγωγή του , διοικητικές ποινές.

Κανονίζει το πρόγραµµα προπόνησης σε συνεργασία µε τον αρµόδιο προπονητή. Τα ίδια πρόσωπα καθορίζουν τα ενεργά µέλη που θα πάρουν μέρος σε κάθε αθλητική εκδήλωση που θα διενεργηθεί και ευθύνεται, μαζί µε τους οικείους εφόρους, απέναντι στο Δ.Σ. για την αγωνιστική και απέναντι στο Σωματείο και τα µέλη του συμπεριφορά των αθλητών και την ηθικά άµεµπτη εµφάνισή τους.

Είναι υποχρεωμένος να κρατά βιβλίο αθλητών κατά τµήµα και να καταγράφει τις εκάστοτε ανάγκες του τµήµατός του.

 

Άρθρο 15ο

Οι σύμβουλοι αναπληρώνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιονδήποτε από τους παραπάνω, όταν αυτός απουσιάζει ή δεν μπορεί να διεκπεραιώσει προσωρινά τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του.

Κεφάλαιο Ε' - Πόροι του Σωματείου

Άρθρο 16ο

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. οι κρατικές επιχορηγήσεις
 2. δωρεές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα και γενικά κάθε άλλο νόμιμο έσοδο,
 3. συνδρομές τακτικές και το δικαίωμα εγγραφής
 4. οι εισπράξεις από αγωνιστικές ή άλλες εκδηλώσεις.

Ο τρόπος εισπράξεως των συνδρομών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι αυτοί που αναφέρονται στο παρόν άρθρο του παρόντος καταστατικού με τα στοιχεία (α) και (γ), δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές εισφορές των μελών και οι κρατικές επιχορηγήσεις

Έκτακτοι δε πόροι είναι οι τυχόν έκτακτες εισφορές οι οποίες επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες και γενικότερα κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιτρέπεται στο Σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος, και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Το σωματείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να ορίζει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορούν να αυξομειώνονται οι. προαναφερθέντες τακτικοί πόροι του σωµατείου.

Κεφάλαιο ΣΤ' - Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του οµίλου, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Οι νοµίµως λαµβανόµενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσµεύουν όλα τα µέλη του Οµίλου.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Οµίλου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα ανακαλεί ή να τα παύει.

Στην αποκλειστική αρµοδιότητά της ανήκουν:

 1. Η εκλογή των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ειδικού Απολογισμού της διαχείρισης των Κρατικών Επιχορηγήσεων.
 3. Η έγκριση του ετησίου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων
 4. Η ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού και
 6. Η λήψη απόφασης για εκούσια διάλυση και εκκαθάριση του Οµίλου, όπως και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του Οµίλου σύµφωνα µε το Νόµο μετά το πέρας της εκκαθάρισης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες συγκροτούνται µετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υποχρεωµένος να το κάνει όταν το ζητήσει έγγραφα το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Σωματείο. Η πρόσκληση των µελών προς Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε εµφανές σηµείο της εξωτερικής όψης της λέσχης του Σωματείου επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από την σύγκλησή της και δημοσιεύεται σε µία από τις τοπικές εφημερίδες. Είναι δυνατό επίσης, εφ’ όσον είναι εύκολο, να γίνεται γνωστή η συγκρότηση της Συνέλευσης στα τακτικά µέλη είτε µε ατοµικές ειδοποιήσεις, είτε µε γενική πρόσκληση που θα προσυπογράφουν τα µέλη που έλαβαν γνώση.

Σε κάθε, όµως περίπτωση η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης πριν από επτά µέρες στο εντευκτήριο του Σωµατείου είναι υποχρεωτική.

Η Γενική Συνέλευση, τακτικη η εκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1j;. των µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Αν δε δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα µέσα σε 1 Ο ηµέρες, το πολύ, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία άσχετα από τον αριθµό των παρόντων. Για την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση αρκεί η ανακοίνωση µε τον τύπο ή η ανάρτηση στο εντευκτήριο του Συλλόγου σχετικής πρόσκλησης.

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του σωματείου, που κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, δίνει τον λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί, όταν κρίνει ότι πρέπει. Ανακαλεί στην τάξη καθένα που παρεκτρέπεται και µπορεί να τον αποβάλει από τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση υποτροπής. Εισηγείται τα διάφορα θέµατα ή ορίζει εισηγητές και τα θέτει σε ψηφοφορία φανερή ή µυστική.

Επικυρώνει µε την υπογραφή του µαζί µε τον Γραµµατέα, και αφού διαβαστούν, τα πρακτικά.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που παρευρίσκονται τα δε πρακτικά τους τηρούνται από τον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο, αφού προηγουμένως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται υποχρεωτικά µια φορά τον χρόνο, το δεύτερο 15νθήµερο του Ιανουαρίου.

Κατά την Συνέλευση αυτή γίνεται απολογισμός πεπραγμένων, ανακοίνωση προγραμματισμού και προϋπολογισµού.

Συζητείται ακόµα και οποιοδήποτε άλλο θέµα που αποτελούσε αντικείµενο εισήγησης και θα αφορούσε το Σωματείο. Οι συζητήσεις για προσωπικά και πολιτικά ζητήµατα απαγορεύονται.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο:

 1. προκηρύσσονται αρχαιρεσίες, που πρέπει να γίνουν το πολύ µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την Γενική Συνέλευση αυτή και οπωσδήποτε όχι µετά το δεύτερο 15νθήµερο του Ιανουαρίου.
 2. ορίζεται 3µελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 3. διαβιβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τα πεπραγμένα του ταµείου που εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Ζ' - Αρχαιρεσίες

Άρθρο 18ο

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δεύτερο χρόνο, μέσα στο δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της θητείας του (ένα μήνα) σε συνεδρίαση, αποφασίζει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του.

Δημοσιεύει σε ημερήσια εφημερίδα ή ανακοινώνει σε φανερά σημεία στα οποία συχνάζουν τα μέλη του σωματείου (λέσχη, καφενείο, γυμναστήριο κ.λ.π.) προκήρυξη με περίληψη των θεμάτων για τα οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση ή ανακοίνωση μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) ημερών.

Στη περίληψη της δημοσίευσης ή ανακοίνωσης πρέπει απαραίτητα να γράφονται τα εξής:

 1. Ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας και ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ο τόπος συγκέντρωσης (λέσχη, γραφείο, κ.λ.π.)
 3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα προς ένα

Μετά την προκήρυξη των εκλογών διενεργούνται από τη Γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του σωματείου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους, είναι πολίτες Έλληνες και ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα δε του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους. Σε φανερό σημείο των γραφείων του σωματείου τοιχοκολλείται πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκομίζει τα βιβλία της διοίκησης στη Νομαρχία – Γραφείο Φυσικής Αγωγής και παραλαμβάνει από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής έντυπα στοιχείων δράσης προς συμπλήρωση.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία που ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απόρριψης υποψηφιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται αιτιολογημένη απόφασή του που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα των αιτούντων, αναρτά πίνακα των υποψηφίων και του χώρου όπου θα γίνουν οι εκλογές, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν τις αρχαιρεσίες

Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου αρχίζει το πρωί στις 9 και τελειώνει στις 5 το απόγευµα της ίδιας µέρας.

Με απόφαση όµως της Γενικής Συνέλευσης µπορεί ο χρόνος αυτός να συντοµευθεί ή να παραταθεί, ανάλογα µε τις συνθήκες.

Μετά το τέρµα της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψήφων και ανακοινώνεται το αποτέλεσµα.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τις περισσότερες ψήφους. Στην περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την κατά τα κατωτέρω Εφορευτική Επιτροπή.

Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά µέλη για µεν το Διοικητικό Συµβούλιο οι κατά σειρά ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του για δε την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί σε τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται µε ισπανικό κερί.

Διανέµει σε κάθε εκλογέα (µέλος) ένα έντυπο ψηφοδέλτιο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας και εξηγώντας τους το τρόπο ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι µυστική.

Κάθε ψηφοδέλτιο που δεν αναγράφει αποκλειστικά και µόνο τα ονόµατα των υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι άκυρο. Κάθε εκλογέας προσέρχεται µετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και του ελέγχου από τα µητρώα του σωµατείου περί του αν έχει ή όχι δικαίωµα ψήφου και . ρίχνει το ψηφοδέλτιό του, στην ψηφοδόχο, αφού προηγουµένως καταγραφεί το ονοµατεπώνυµό του και ο αριθµός µητρώου του στον τηρούµενο ονοµαστικό πίνακα των ψηφισάντων.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρισταµένων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψήφων τηρώντας για το λόγο αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσµα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το Διοικητικό Συµβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την σειρά των επιλαχόντων ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων τις οποίες έλαβε ο κάθε υποψήφιος.

Ο υπολογισµός της πλειοψηφίας γίνεται µε βάση τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που βρίσκονται στη ψηφοδόχο και όχι τον αριθµό αυτών που προσήλθαν να ψηφίσουν.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισµό της σειράς των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και µετά παραδίδεται µε όλα τα σχετικά µε τις διεξαχθείσες εκλογές έγγραφα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, µε απόδειξη παραλαβής.

Μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου υποβάλλονται στη Νοµαρχία – Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης
 1. Αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από τα οποία θα προκύπτουν καθαρά και χωρίς να υπάρχει αµφισβήτηση τα εξής στοιχεία:
  1. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
  2. Ο αριθµός των παρόντων και ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου
  3. Ο αριθµός των µελών που ψήφισαν
  4. Ο αριθµός των ψήφων που πήρε κάθε µέλος που εξελέγη στο Νέο Διοικητικό Συµβούλιο.
  5. Η απαλλαγή του προηγούµενου Διοικητικού Συµβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση από όλες τις ευθύνες, διοικητικές και διαχειριστικές, για τις οποίες λογοδότησε.
 2. Αντίγραφο της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής επιτροπής για τη διαχείριση του σωµατείου, για την περίοδο της χρήσεως που έληξε.
 3. Αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, και καταλόγου ψηφισάντων µε υπογραφές.
 1. Προσκοµίζει συµπληρωµένα τα έντυπα µε τα στοιχεία δράσης της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου. Μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, το αργότερο µετά από δέκα πέντε (15) ηµέρες, προσκοµίζεται στη Νοµάρχία – Γραφείο Φυσικής Αγωγής :
  1. Αντίγραφο πράξεως του νέου Διοικητικού Συµβουλίου µε την οποία τούτο συγκροτήθηκε σε σώµα µετά την εκλογή του
  2. Ονοµαστική κατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου όπου θα αναφέρεται η ιδιότητα, το επάγγελµα, η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο κάθε µέλους.

 

Άρθρο 19ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου ανατίθεται σε τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από µέλη του σωµατείου και εκλέγεται κατά τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει κι ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ταµία, ιδιαίτερα δε ελέγχει αν αυτές είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Νόµου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωµατείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχοµένου του ταµείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συµβουλίου και την υποβάλλει µέσω του Διοικητικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη µετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους διενεργούµενους από αυτήν ελέγχους καθώς και οι συντασσόµενες από αυτήν σχετικές εκθέσεις οι οποίες απευθύνονται προς τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 20ο

Το σωµατείο διατηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία τα οποία πριν την χρήση τους θεωρούνται από το Νοµάρχη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο.

 1. Μητρώο Μελών
 2. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 3. Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου
 4. Εσόδων και εξόδων
 5. Περιουσιακών στοιχείων
 6. Π ρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων
 7. Εντάλµατα πληρωµών και γραµµάτια εισπράξεων

Η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και της παραγράφου επτά (7) του άρθρου 16, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου.

 

Άρθρο 21ο

Διαχειριστικό έτος

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισµός, ο ισολογισµός και ο απολογισµός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος και υποβάλλονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε έτους. προς έγκριση.

 

Άρθρο 22ο

Χορηγείται στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία καθώς και σε άλλα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στα αθλούµενα µέλη όσες φορές κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο αποζημίωση για ηµεραργίες ή κατά µήνα µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της οποίας (αποζηµίωση) καθορίζεται µε εγκριτικές του προϋπολογισµού αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 23ο

Το Σωµατείο δεν διαλύεται παρά µόνο αν παραµείνουν λιγότερα από είκοσι (20) τακτικά µέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόµου 2725/1999 “περί αθλητικών Σωµατείων και Ενώσεων” ως ισχύουν µέχρι σήµερα. Σε κάθε περίπτωση για την διάλυση του Σωµατείου καθώς και την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον του µισού αριθµού των ταµειακώς εντάξει µελών η δε απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.

Το σωµατείο διαλύεται επίσης όταν αποδειχθεί πλέον ότι είναι αδύνατο να επιτελεσθούν οι σκοποί του. Όταν διαλυθεί το Σωµατείο ενεργείται εκκαθάριση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Νόµου 281/1914 “Περί σωµατείων” και του Νόµου 2725/1999 “Περί αθλητικών Σωµατείων και Ενώσεων”.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν αποµένουσα περιουσία του σωµατείου σε χρήµατα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα καθώς και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, το δε αρχείο του παραδίδεται στην Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), στην οποία ανήκει το σωµατείο.

 

Άρθρο 24ο

Υποχρεώσεις σωµατείου

Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο µερική ή. ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωµατείου. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωµατείου ή υφίσταται αναπόφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης.

Αποκλειστικά αρµόδιο να βεβαιώσει τα παραπάνω είναι το κατά άρθρο 825 Κ. Πολ.Δ. Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Σωµατείου ύστερα από απόφαση της Γενικής του .Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του.

Κεφάλαιο Η' - Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 25ο

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισµό στον οποίο καθορίζονται µε λεπτοµερέστερο τρόπο τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών του σωµατείου καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Σωµατείου.
  Μέχρι τη σύνταξη, έγκριση και ισχύ του εν λόγω εσωτερικού κανονισµού θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
 2. Σε περίπτωση ασάφειας καθώς και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται το Διοικητικό Συµβούλιο, πάντοτε στα πλαίσια των Νόµων και του Αστικού Κώδικα και µε απόλυτη πλειοψηφία.
 3. Ο ‘ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΤιΣΦΑIΡIΣΗΣ ΣΥΡΟΥ” αναγνωρίζει την Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), ως ιεραρχικά προϊσταµένη του αρχή κατά το Ν. 2725/1999, η οποία δικαιούται να επιβάλλει σε αυτό (σωµατείο) και στα µέλη του και τους αθλητές του, τις ποινές που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της.
 4. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του σωµατείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εάν αυτοί δεν είναι εγκεκριµένοι από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες. Η οικεία αθλητική οµοσπονδία µπορεί να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισµένο χρονικό διάστηµα, την καταβολή επιχορήγησης στο σωµατείο αν αυτό συµµετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
 5. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωµατείου και εµπορικής επιχείρησης.
 6. Για την τροποποίηση της επωνυµίας του Σωµατείου απαιτείται παµψηφία των παρευρισκοµένων κατά την ειδική προς τον σκοπό τούτο συγκληθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία πρέπει να παρίστανται τα τέσσερα πέντε (4/5) των εγγεγραµµένων στα Μητρώα µελών του Σωµατείου.
 7. Το Σωµατείο είναι αµέτοχο κάθε πολιτικής κίνησης. Απαγορεύονται στα µέλη του επί ποινής οριστικής διαγραφής τους, οι πολιτικές συζητήσεις µέσα στα γραφεία του σωµατείου καθώς και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 8. Το Σωµατείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού µόνο και της περί Σωµατείων κειµένης Νοµοθεσίας. Επέµβαση κάθε άλλου Σωµατείου, ανεξαρτήτως βαθµού, στην αυτονοµία του χωρίς διάταξη Νόµου να δίνει αυτό το δικαίωµα δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από τη Διοίκησή του.
 9. Δύναται το Διοικητικό Συµβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς για την εύρυθµη λειτουργία των αγωνιστικών του χώρων, των διαφόρων τµηµάτων κ.λ.π. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισµοί δεν δύνανται να τροποποιούν διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 10. Το Σωµατείο υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, των άρθρων του Ν. 281/1914 “Περί σωµατείων” καθώς επίσης και µε κάθε άλλη διάταξη Νόµου που αφορά τη σωµατική αγωγή.
 11. Τα ετήσια έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται για κάθε οικονοµικό έτος µε τον προϋπολογισµό. Οι προϋπολογισµοί απόλυτα ισοσκελισµένο ι υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αφού έχουν προηγούµενα εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

Η διάθεση κρατικής ενίσχυσης για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή για την εκπλήρωση ορισµένου σκοπού ή επιδιώξεως συνιστά ποινικό αδίκηµα και τιµωρούνται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Ταµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί απιστίας.

Στον καταδικασθέντα επιβάλλεται χρηµατική ποινή µε την ίδια απόφαση ισόποση µε τη χορηγηθείσα και κακώς διατεθείσα οικονοµική ενίσχυση. Στην περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης του στερείται και τη φίλαθλη ιδιότητα, εφ’ όσον υπάρχει αυτή µε απόφαση της Ε.Φ.Ι.

 1. Οφείλει επίσης το σωµατείο να συντάσσει κάθε οικονοµικό έτος απολογισµό και ισολογισµό της όλης διαχείρισής του καθώς και ειδικό απολογισµό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο ειδικός αυτός απολογισµός ελέγχεται από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει αν διαπιστώσει παραβάσεις, να προβεί στις ενδεικνυόµενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισµό ευθυνών, και να εισηγηθεί αρµοδίως την περικοπή η την διακοπή, της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου, από την διεύθυνση Οικονοµικού της Γ.Γ.Α.
 2. Το σωµατείο επειδή καλλιεργεί οµαδικό άθληµα εφόσον συµµετέχει σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών ή σε τοπικό πρωτάθληµα Α’ κατηγορίας, υποχρεούται να απασχολεί προπονητή. Την ίδια υποχρέωση έχει και εφόσον έχει στη δύναµή του αθλητές ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική. απασxόληση εξαρτημένης εργασίας. Η σχετική σύμβαση για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σύρου.
 3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών του σωματείου, ρυθμίζονται από τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του Ν. 2725/1999.

 

Άρθρο 26ο

Ειδική Αθλητική αναγνώριση

 

 1. Το σωματείο, για τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης εφόσον το σωματείο:
  1. είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή της σχετικής βεβαιώσεως της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,
  2. δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων
  3. έχει επωνυμία διατυπωμένη στα ελληνικά υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
 2. Εάν το σωματείο καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης που δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία , η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β’, γ’: και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 3. Η απόφαση αυτής της αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία το σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της Αθλητικής Ένωσης ή της Ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον προαναφερθέντα νόµο περιπτώσεις.
 4. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται Μητρώο ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων.
 5. Το Σωµατείο όµως επειδή κατά τη δηµοσίευση του Ν. 2725/99 ήταν αναγνωρισµένο από τη Γ.Γ.Α. και είχε εγγραφεί ως µέλος στην οικεία Αθλητική Οµοσπονδία λογίζεται ότι η προαναφερθείσα ειδική αναγνώριση έχει ήδη χορηγηθεί ως προς τα αθλήµατα ή τους κλάδους άθλησης, που καλλιεργούσε µέχρι τη δηµοσίευση του Νόµου.

Άρθρο 27ο

Συγχώνευση σωµατείων

 

 1. Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωµατείου µε ένα ή περισσότερα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους, µε την ίδρυση νέου σωµατείου που µπορεί να έχει την επωνυµία του ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωµατεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυµία.

Το ιδρυόµενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωµατείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωµα να αγωνιστεί, κατά τους οικείους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευθέντα σωµατεία.

 1. Επιτρέπεται η συγχώνευση τµήµατος του σωµατείου µε τµήµατα άλλου ή άλλων αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή συγχώνευσή του µε τµήµα του ίδιου κλάδου άθλησης υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 2. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέµατα των αθλητών, οι περιορισµοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωµατείου ή διαλυθέντος τµήµατος που συγχωνεύθηκε και γενικώς όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
 3. Σε περίπτωση συγχώνευσης του σωµατείου µε άλλο αθλητικό σωµατείο, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Ταµίας του κάθε συγχωνευµένου σωµατείου, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωµατείου, καθώς και να προσκοµίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρµόδια υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής ‘του σωµατείου από τα οικεία βιβλία του αρµόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Σε περίπτωση παράληψης των προαναφεροµένων ενεργειών δεν επιτρέπεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωµατείου που προήλθε από τη συγχώνευση.
 4. Απόσχιση τµήµατος του σωµατείου, για ίδρυση νέου σωµατείου χωρίς συγχώνευσή του µε τµήµατα άλλων σωµατείων, επιφέρει την απώλεια τόσο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης όσο και της αγωνιστικής θέσης των οµάδων του σωµατείου.
 5. Απαγορεύεται η λήψη τυχόν απόφασης συγχώνευσης που καταλαµβάνει µόνο ηλικιακές κατηγορίες αθλητών, όπως παµπαίδες, παίδες, έφηβοι, νέοι, άνδρες, παγκορασίδες, κορασίδες, νεανίδες, γυναίκες κ.λ.π.

 

Άρθρο 28ο

Το Σωµατείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις “ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑIΡIΣΗΣ ΣΥΡΟΥ” και στο κέντρο φέρει µια παράσταση αθλουµένου. Χρώµατα του συλλόγου καθορίζονται γαλάζιο – κόκκινο.